Thursday. June 1. 2023
   

Eligibility Criteria for Borrowing

रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट सेण्टर लि.
Rural Microfinance Development Centre Ltd. (RMDC)


ऋण लिन चाहने संस्थामा हुनु पर्ने योग्यता

१. लघुवित्त वा ऋण कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरुको लागि


क) विधिपूर्वक दर्ता भई लघुवित्त वा ऋण कार्यक्रम संचालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ।
ख) सफलतापूर्वक कम्तिमा १ वर्ष सम्म लघु ऋण सेवा तथा वचत परिचालन कार्य गरेको अनुभव भएको ।
ग) पहिलो वर्ष वचत रकम कूल लगानीमा रहिरहेको रकमको कम्तिमा २५% रहेको ।
घ) संचित असूली दर कम्तिमा ९० प्रतिशत रहेको ।
ङ) कुशल तथा सक्षम व्यवस्थापन भएको ।
च) लघुवित्त वा ऋण सम्वन्धी कारोवारको उपयुक्त सूचना प्रणाली भएको ।
छ) ब्यवसायिक योजना वा वार्षिक वजेट तर्जुमा गर्ने गरेको ।
ज) ऋण लगानी असूली सम्बन्धी लिखित कार्यविधि वा म्यानुअल भएको ।
झ) आधुनिक लेखा प्रणाली अवलम्वन गरेको ।
ञ) ऋण कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन सम्वन्धी निश्चित आधार तथा परिपाटीको व्यवस्था भएको ।
ट) कम्तिमा ५० जना सक्रिय ऋणी भएको ।
�) सेण्टरले प्रदान गरेको ऋण रकमबाट लगानी भएको ऋणी मध्ये कम्तिमा २५ % ऋणी महिला हुनु पर्नेछ ।
ड) कम्तिमा रु.१५ लाख वित्तीय साधन सुलभ भएको ।
ढ) ३ वर्षको वित्तीय अवस्था हेर्दा वित्तीय आत्म निर्भरता तर्फ उन्मुख भएको ।
ण) कम्तिमा रु.५ लाख खुद पूजी (Networth) भएको ।
त) समयमा लेखापरीक्षण भएको ।
थ) प्रतिवद्ध र क्रियाशील संचालक समिति र व्यवस्थापन टोली भएको ।

२. लघुउद्यम व्यवसाय ऋण प्रदान गर्र्नेे संस्थाहरुको लागि


क) विधिपूर्वक दर्ता भई वित्तीय कारोवार गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ।
ख) कम्तिमा १ वर्ष सम्म ऋण सेवा तथा वचत परिचालन कार्य गरेको अनुभव भएको ।
ग) संचित असूली दर कम्तिमा ९० प्रतिशत रहेको ।
घ) कुशल तथा सक्षम व्यवस्थापन भएको
ङ) कारोवारको उपयुक्त सूचना प्रणाली भएको ।
च) उपयुक्त ब्यवसायिक योजना वा वार्षिक वजेट तर्जुमा गर्ने गरेको ।
छ) ऋण लगानी असूली सम्बन्धी लिखित कार्यविधि वा म्यानुअल भएको ।
ज) आधुनिक लेखा प्रणाली अवलम्वन गरेको ।
झ) ऋण कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन सम्वन्धी निश्चित आधार तथा परिपाटीको व्यवस्था भएको ।
ञ) कम्तिमा ५० सक्रिय ऋणी भएको ।
ट) कम्तिमा रु.१५ लाख वित्तीय साधन सुलभ भएको ।
�) विगतको वित्तीय अवस्था हेर्दा वित्तीय आत्म निर्भरता तर्फ उन्मुख भएको ।
ड) कम्तिमा रु.५ लाख खुद पूजी (Networth) भएको ।
ढ) समयमा लेखापरीक्षण भएको ।
ण) प्रतिवद्ध र क्रियाशील संचालक समिति र व्यवस्थापन टोली भएको ।

Copyright © 2002-2014 RMDC Nepal | All rights reserved
/home2/rmdcnepal/public_html/index.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/configuration.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/settings.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/functions.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/SiteSetting.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/Database.php
/home2/rmdcnepal/public_html/myadmin/libraries/other/PasswordCompatibilityLibrary.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/TemplateApp.php
/home2/rmdcnepal/public_html/controllers/index.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/Controller.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/View.php
/home2/rmdcnepal/public_html/models/index_model.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/Model.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/external/phpSEO.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/header.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/content/page.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/top_holder.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/navigation.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/innerside.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/footer.php
/home2/rmdcnepal/public_html/views/_templates/tail.php
/home2/rmdcnepal/public_html/libraries/classes/external/Count_visitors.php